วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันศุกร์ที่  8  มิถุนายน  พ.ศ.  2555
วันนี้ถึงโรงเรียนเวลา 07.10 น. ได้ช่วยครูขายของสหการโรงเรียน และได้เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงจัดแถวให้นักเรียนและวันนี้มีกิจกรรมเต้นแอร์โรบิกด้วย จากนั้นในคาบที่ 2 ได้เข้าสอนป.2/5 ซึ่งมีครูพี่เลี้ยงคอยคุมด้วยและหลังจากนั้นในช่วงเย็นได้ส่งนักเรียนกลับบ้าน

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันนี้ถึงโรงเรียนเวลา 07.15 น. ได้ยืนต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียนและเวลา 08.00 น. ได้เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง จัดแถวให้นักเรียนและ ช่วงเช้าไม่มีสอน งเวลาพักเที่ยงได้ไปช่วยตักข้าวให้นักเรียน และในคาบที่ 5 ได้สอนป.2/5 และในคาบที่ 6 ได้เข้าสอนป.2/4 และจากน้นได้ส่งนักเรียนกลับบ้าน